ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
Α/Α
ΕΤΟΣ
ΕΞΑΜ
Υ/ΕΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1
1
1
Υ
B51ET
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της ενέργειας και της αλυσίδας παραγωγής, κατανομής, και κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα στοχεύει να θέσει το θέμα της ενέργειας στο ευρύτερο πλαίσιο του περιβάλλοντος, των οικονομικών και της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Περιγραφή:
Πρόκειται για ένα από τα βασικά μαθήματα του κύκλου σπουδών. Καθώς αποτελεί το αρχικό μάθημα του κύκλου σπουδών, θα δώσει επίσης στους φοιτητές τη δυνατότητα να ανανεώσουν τις ικανότητες μελέτης τους και θα τους εισαγάγει στα εκπαιδευτικά μέσα που τους παρέχονται από το πρόγραμμα. • Ενεργειακή Κατάσταση του Πλανήτη • Στατιστικά και Οικονομικά της ενέργειας • Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας και Ρευστομηχανικής • Ενεργειακή Πολιτική • Διατήρηση της Ενέργειας και Τεχνολογίες • Ορυκτά Καύσιμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας • Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της • Ενεργειακή Απόδοση • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Κλιματική Αλλαγή
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K., Kavadias, K.A., Computational Applications of Soft Energy Resources: Wind Energy-Hydro Power, Stamoulis Editions, Athens, 2005; ISBN: 960-351-631-7.
2
1
1
Υ
B51GE
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις σύγχρονες και πιο καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας/ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και η τοποθέτησή τους στο ευρύτερο πλαίσιο που ορίζουν οι περιβαλλοντικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες.
Περιγραφή:
Μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ΑΠΕ, στην αρχή λειτουργίας, στα πεδία εφαρμογής καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ στις σημερινές ενεργειακές δομές. • Σύγχρονη ενεργειακή κατάσταση, προβλέψεις ενεργειακής ζήτησης και πολιτικοί στόχοι • Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ • Θεωρία στροβίλων • Υδροηλεκτρική παραγωγή, μικρής και μεγάλης κλίμακας - στρόβιλοι/πρακτικά ζητήματα • Αιολική ενέργεια – χερσαίες και παράκτιες/υπεράκτιες εγκαταστάσεις – ρευστομηχανική των ανεμογεννητριών, πρακτικά ζητήματα τοποθέτησης/ελέγχου/κατασκευής – αιολικό δυναμικό – βασικές αρχές και εφαρμογές • Ηλιακή ενέργεια – ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία – φωτοβολταϊκή τεχνολογία – θερμικά ηλιακά - βασικές αρχές και εφαρμογές • Βιομάζα – δυναμικό και εφαρμογές - βιοκαύσιμα και βιοαέριο • Γεωθερμία – βασικές αρχές και εφαρμογές • Κυματική ενέργεια – βασικές αρχές, εφαρμογές και προοπτικές • Παλιρροϊκά ρεύματα και παλιρροϊκά φράγματα – βασικές αρχές, εφαρμογές και προοπτικές
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K., Kavadias, K.A., Laboratory Applications of Soft Energy Resources, Stamoulis Editions, Athens, 2000; ISBN: 960-351-345-8. Kaldellis J.K., Spyropoulos, G., Kavadias, K.A., Computational Applications of Soft Energy Resources: Solar Energy-Solar Collectors-Photovoltaics, Stamoulis Editions, Athens, 2007; ISBN: 960-351-686-6.
3
1
1
Υ
ECON
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις οικονομικές αρχές και τις οικονομικές ωθούσες δυνάμεις που ισχύουν στον κλάδο της ενέργειας γενικότερα και τις ΑΠΕ ειδικότερα.
Περιγραφή:
Στο μάθημα ακολουθείται η προσέγγιση ότι διάφορα οικονομικά εργαλεία υποστηρίζουν την εξεύρεση λύσης στα σύγχρονα ενεργειακά προβλήματα. • Προσφορά - Ζήτηση - Θέματα Ενεργειακών Αγορών • Θεωρία της Επιλογής των Καταναλωτών • Κατανομή Πόρων • Πληθωρισμός, Επιτόκια, Δαπάνες και Φορολογία στις Ενεργειακές Επενδύσεις • Ο Οικονομικός Κύκλος και ο Ρόλος της Ενέργειας • Τα Οικονομικά της Εξόρυξης μη Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων • Περιβαλλοντικοί Φόροι • Εμπορία Ρύπων • Οικονομικά Κίνητρα της Αγοράς για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας • Μέθοδοι και Εργαλεία Οικονομικής Αποτίμησης Περιβαλλοντικών Αγαθών • Το Κόστος της Κλιματικής Αλλαγής • Ανάλυση Κόστους – Οφέλους σε Ενεργειακά Έργα • Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Stoft St. Power Systems Economics. Wiley, 2002.
4
1
2
Υ
B51GH
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη γνώση και την κατανόηση των αρχών και των διαδικασιών της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η δυνατότητα των φοιτητών να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και να μπορούν να προτείνουν μεθόδους για την αντιμετώπισή τους.
Περιγραφή:
Mε την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις για την εκπόνηση και την υποβολή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). • Οι Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων • Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης • Περιβαλλοντικές παράμετροι • Εργαλεία και μέθοδοι προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Checklists, Matrices, Quantitative analysis) • Ανάλυση και πρόβλεψη επιπτώσεων – ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης • Επιπτώσεις διαφόρων τύπων έργων – ατμόσφαιρα GHG / υδροφόρος ορίζοντας / θάλασσα / ηχορύπανση / αισθητική / αστικό περιβάλλον / στερεά απορρίμματα • Δομή και περιεχόμενα ΜΠΕ • Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – τεχνολογία αντιρύπανσης • Εναλλακτικές λύσεις – η μηδενική λύση • Η σχέση της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξη
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K., Chalvatzis K., Environment and Technological Development, Volume I, Stamoulis Editions, Athens, 2005; ISBN: 960-351-589-2 Kaldellis J.K., Kondili E., Environment and Technological Development, Volume II, Stamoulis Editions, Athens, 2005; ISBN: 960-351-601-5.
5
1
2
Υ
B81EZ
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να αναπτύξουν (μέσα από 3 εργασίες στο σπίτι) την ερευνητική τους πρόταση (≈ 5000 λέξεων) για το επερχόμενο ερευνητικό τους σχέδιο.
Περιγραφή:
Το μάθημα θα συνδυάσει τη γνώση τους στο θέμα και την επαγγελματική τους πείρα. Ο σχεδιασμός μιας μικρής κλίμακας ερευνητικής εργασίας απαιτεί κριτική αξιολόγηση του προσωπικού επαγγελματικού τομέα κάθε φοιτητή και γνώση των σχετικών αποδείξεων που έχουν δημοσιευθεί. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αναγνώριση μιας περιοχής που χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, η οποία θα ωφελούσε την επαγγελματική πρακτική των φοιτητών και τη μετάβασή τους στο διδακτορικό. Οι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα με επιτυχία, θα έχουν:  επιδείξει ικανότητα να διαμορφώνουν ερευνητικά ερωτήματα και να παρέχουν αιτιολόγηση;  αναπτύξει κριτική κατανόηση της ερευνητικής μεθοδολογίας και σχεδιάσει μια μελέτη που θα είναι εφικτή και χρησιμότητας για την επαγγελματική τους εξέλιξη  αναλύσει κριτικά το περιεχόμενο της επιλεγμένης τους περιοχής αντλώντας πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών  λάβει υπόψη τους με κριτικό πνεύμα ηθικά ζητήματα και τις συνέπειες για τη δική τους προτεινόμενη έρευνα. Θέματα που εξετάζονται: 01) Κριτήρια επιλογής ενός θέματος Έρευνας 02) Ορισμός του ερευνητικού προβλήματος 03) Χρήση βιβλιογραφίας για την έρευνα του προβλήματος 04) Ορισμός των έξι διαστάσεων του ερευνητικού προβλήματος: 05) Ανάπτυξη ερευνητικού ερωτήματος 06) Ερευνητική Ηθική 07) Συγγραφή του Κεφαλαίου 1, Εισαγωγή 08) Συγγραφή του Κεφαλαίου 2, Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 09) Συγγραφή του Κεφαλαίου 3, Μεθοδολογία 10) Συγγραφή του Κεφαλαίου 4, Αποτελέσματα 11) Συγγραφή του Κεφαλαίου 5, Συζήτηση Μέθοδος Αξιολόγησης: Ο φοιτητής θα πρέπει να προχωρήσει στην σύνταξη τριών Εργασιών, οι οποίες θα συνθέτουν το τελικό κείμενο και θα είναι η Ερευνητική Πρόταση (Research Proposal), κείμενο 25-35 σελίδων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Phil Skittides, John Hughes, Wolf Fruh, Specifications for the Preparation of Master’s Dissertations in Educational Studies, including General Theory on Research Methodology. Φ. Σκιττίδη, Π. Κοίλιαρη, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
1
2
ΕΥ
BUILD
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών των εννοιών που διέπουν τη χρήση/κατανάλωση ενέργειας κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτηρίων.
Περιγραφή:
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αρχικά στοχεύει σε μια εισαγωγή στους στόχους, τις αρχές και τις τεχνικές της ενεργειακής διαχείρισης στον κτιριακό τομέα. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η βαθιά αντίληψη του αντικειμένου από τους φοιτητές σε σημείο που να θεωρούνται ικανοί για την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής επιθεώρησης με παράθεση επιλεγμένων επεμβάσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης υπό το πρίσμα της οικονομικής αποτελεσματικότητας. • Εισαγωγή στη διαχείριση ενέργειας και στην ενεργειακή επιθεώρηση • Μετρήσεις και όργανα • Εκτίμηση ενεργειακής κατανάλωσης • Τεχνικές μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας • Συστήματα διαχείρισης • Μέθοδοι αξιολόγησης
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Moss, K.J. Energy Management in Buildings. Spon. 2005. Beggs, C. Energy: Management, Supply & Conservation. Butterworth-Heinemann. 2nd Edition, 2009.
1
2
ΕΥ
DMES
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των εφαρμογών διαχείρισης ζήτησης και αποθήκευσης ενέργειας, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα των ανωτέρω να υποστηρίξουν την αυξημένη διείσδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Περιγραφή:
Στα πλαίσια αυτά μελετώνται οι σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και οι εφαρμογές τους τόσο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής όσο και σε επίπεδο εφαρμογών θέρμανσης και ψύξης, ενώ εξετάζονται λεπτομερώς οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης ζήτησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. • Αποθήκευση ενέργειας: τεχνολογίες και αρχή λειτουργίας. Aντλησιοταμίευση, αποθήκευση ενέργειας με συμπιεσμένο αέρα, σφόνδυλοι, υπερπυκνωτές, αποθήκευση ενέργειας σε υπεραγώγιμα υλικά εντός μαγνητικού πεδίου, υδρογόνο-ηλεκτρόλυση-αποθήκευση και κυψέλες καυσίμου, τεχνολογίες συσσωρευτών • Αποθήκευση ενέργειας σε εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης • Συμπεριφορά/ κύρια χαρακτηριστικά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας - χρόνος απόκρισης και κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης, βαθμός απόδοσης και δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας • Τεχνικές διαχείρισης ζήτησης και επίδρασή τους στη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής • Διαχείριση ζήτησης / εξισορρόπηση παραγωγής και ζήτησης • Ο ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας στα μελλοντικά ηλεκτρικά συστήματα (από εφαρμογές κάτω του δευτερολέπτου σε εφαρμογές εποχιακής αποθήκευσης ενέργειας) • Συνδυασμένες μέθοδοι διαχείρισης ζήτησης και αποθήκευσης ενέργειας στην τελική κατανάλωση (κτιριακός τομέας, βιομηχανία, μεταφορές, κ.λπ.) • Συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης ζήτησης • Προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης ζήτησης
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K. (editor), Technology of Stand-Alone and Hybrid Wind Energy Production and Storage, Woodhead Publishing, 2010. Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ερευνητών.
1
2
ΕΥ
ELEC
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία των διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών δικτύων.
Περιγραφή:
Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται τα επιμέρους συστατικά ενός ολοκληρωμένου δικτύου που περιλαμβάνουν γεννήτριες, γραμμές μεταφοράς, μετασχηματιστές, κινητήρες και ηλεκτρονικά ισχύος. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση τις λειτουργίας ενός πλήρους συστήματος ηλεκτροπαραγωγής. • Ανάλυση Μονοφασικών και Τριφασικών Δικτύων Εναλλασσόμενου Ρεύματος • Μετασχηματιστές • Σύγχρονες Γεννήτριες και Πολυφασικοί Επαγωγικοί Κινητήρες • Γραμμές Μεταφοράς και Καλώδια • Μελέτη Ηλεκτρικών Συστημάτων και Ανάλυση ανά Μονάδα Ισχύος • Υπολογισμοί Σφάλματος Ισχύς και Ροής Ηλεκτρικού Φορτίου • Ο Ρόλος του Διαχειριστή του Συστήματος • Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος • Μετατροπείς Συχνότητας, Μετατροπείς-Ανορθωτές, Ρυθμιστές Φόρτισης
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις ΤΕΙ Πειραιά. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Hughes “Electrical and Electronic Technology”, 10th ed, 2008, published by Pearson Education Limited. Stephen J. Chapman “Electric Machinery and Power System Fundamentals”, 2001, published by McGraw-Hill Higher Education. Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ερευνητών.
7
2
1
Υ
WIND
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση και ικανότητα κατανόησης της λειτουργίας των σύγχρονων αιολικών μηχανών.
Περιγραφή:
Έμφαση δίνεται στην άριστη αξιοποίηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού, στο σχεδιασμό των αιολικών πάρκων καθώς και στην υλοποίηση ενός αιολικού έργου. Επιπροσθέτως, διερευνάται συστηματικά η περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά αιολικών εγκαταστάσεων, ενώ αναλύονται και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, την ενσωμάτωση της αιολικής παραγωγής στα υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα, κ.λπ. • Η Αιολική Βιομηχανία και η Αιολική Αγορά • Αιολικές Μηχανές: Εξέλιξη, Βασικές Αρχές και Ταξινόμηση • Αξιολόγηση Αιολικού Δυναμικού • Ενεργειακή Παραγωγή Αιολικών Μηχανών • Αεροδυναμική Μελέτη Ανεμογεννητριών • Μηχανικά και Δυναμικά Φορτία Αιολικών Εγκαταστάσεων • Ηλεκτρικά Μέρη Ανεμογεννητριών • Συστήματα Ελέγχου και Ηλεκτρονικά Ισχύος Ανεμογεννητριών • Έλεγχος, Τυποποίηση και Πιστοποίηση των Αιολικών Εφαρμογών • Σχεδιασμός-Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αιολικών Έργων • Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα • Οικονομικά της Αιολικής Ενέργειας • Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Οφέλη-Επιπτώσεις της Αιολικής Ενέργειας • Ενσωμάτωση Αιολικής Παραγωγής • Ειδικές Εφαρμογές της Αιολικής Ενέργειας
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις ΤΕΙ Πειραιά. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Comprehensive Renewable Energy Encyclopaedia by Elsevier, Volume 2, Wind Energy, editor J.K. Kaldellis Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ερευνητών.
8
2
1
Υ
SOLAR
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση και ικανότητα κατανόησης των σύγχρονων εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας.
Περιγραφή:
Έμφαση δίνεται στην άριστη αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού είτε για την κάλυψη θερμικών φορτίων (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες) είτε για την ηλεκτροπαραγωγή (π.χ. φωτοβολταϊκά). Επιπροσθέτως, διερευνάται συστηματικά η περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά ηλιακών εγκαταστάσεων, ενώ αναλύονται και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα, ταυτόχρονες εφαρμογές ηλεκτροπαραγωγής και θερμότητας, θέματα παθητικής ηλιακής αρχιτεκτονικής και ενσωματωμένα σε κτίρια φωτοβολταϊκά. • Αξιολόγηση Ηλιακού Δυναμικού για Ενεργειακή Αξιοποίηση • Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Κύρια Μέρη και Εφαρμογές • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Παθητικών και Ενεργητικών Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων • Ηλιακοί Συλλέκτες, Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού • Συστήματα Ηλιακής Θέρμανσης-Ψύξης Χώρου • Θερμικές Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας (Αντλίες Θερμότητας, Αφαλάτωση, Βιομηχανικές και Αγροτικές Εφαρμογές) • Συγκεντρωτικοί Ηλιακοί Σταθμοί (CSP) • Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας • Ανασκόπηση της Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών • Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών, Τεχνολογίες Παραγωγής Φωτοβολταϊκών • Υπολογισμός Ηλιακής Ακτινοβολίας και Φωτοβολταϊκής Ισχύος • Σχεδιασμός και Βασικά Μέρη Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Κύκλου Ζωής Φωτοβολταϊκών • Φωτοβολταϊκοί/Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες • Παθητικά Ηλιακά στην Αρχιτεκτονική, Ενσωματωμένα στα Κτίρια Φωτοβολταϊκά για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και τον Αστικό Σχεδιασμό
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις ΤΕΙ Πειραιά. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Comprehensive Renewable Energy Encyclopaedia by Elsevier, Volume 1, Photovoltaic Solar Energy Comprehensive Renewable Energy Encyclopaedia by Elsevier, Volume 3, Solar Thermal Systems: Components and Applications
9
2
2
Υ
B51MP
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
600 ώρες
Στόχος:
Μία ατομική ερευνητική εργασία σχετικά με ένα ενεργειακό θέμα.
Περιγραφή:
Μία ατομική ερευνητική εργασία μεσαίου μεγέθους σχετικά με ένα ενεργειακό θέμα, υπό την εποπτεία ενός κατάλληλου επιλεγμένου ακαδημαϊκού, με έναν πιθανό δεύτερο επόπτη ή σύμβουλο από τον τομέα της βιομηχανίας. • Βιβλιογραφική Ανάλυση • Ορισμός του Ερευνητικού Προβλήματος • Προτεινόμενη Λύση • Μεθοδολογία Επίλυσης • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων • Σχολιασμός-Κριτική των Αποτελεσμάτων • Συμπεράσματα-Προτάσεις • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW-ΤΕΙ Πειραιά.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών φοιτητών στο HW και στο ΤΕΙ Πειραιά
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΕΥ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας και ενημερωθείτε για νέα, ανακοινώσεις, σεμινάρια κ.α.