ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ENERGY SYSTEMS DESIGN
Α/Α
ΕΤΟΣ
ΕΞΑΜ
Υ/ΕΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1
1
1
Υ
B51ET
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της ενέργειας και της αλυσίδας παραγωγής, κατανομής, και κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα στοχεύει να θέσει το θέμα της ενέργειας στο ευρύτερο πλαίσιο του περιβάλλοντος, των οικονομικών και της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Περιγραφή:
Πρόκειται για ένα από τα βασικά μαθήματα του κύκλου σπουδών. Καθώς αποτελεί το αρχικό μάθημα του κύκλου σπουδών, θα δώσει επίσης στους φοιτητές τη δυνατότητα να ανανεώσουν τις ικανότητες μελέτης τους και θα τους εισαγάγει στα εκπαιδευτικά μέσα που τους παρέχονται από το πρόγραμμα. • Ενεργειακή Κατάσταση του Πλανήτη • Στατιστικά και Οικονομικά της ενέργειας • Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας και Ρευστομηχανικής • Ενεργειακή Πολιτική • Διατήρηση της Ενέργειας και Τεχνολογίες • Ορυκτά Καύσιμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας • Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της • Ενεργειακή Απόδοση • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Κλιματική Αλλαγή
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K., Kavadias, K.A., Computational Applications of Soft Energy Resources: Wind Energy-Hydro Power, Stamoulis Editions, Athens, 2005; ISBN: 960-351-631-7.
2
1
1
Υ
B51GE
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις σύγχρονες και πιο καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας/ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και η τοποθέτησή τους στο ευρύτερο πλαίσιο που ορίζουν οι περιβαλλοντικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες.
Περιγραφή:
Μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ΑΠΕ, στην αρχή λειτουργίας, στα πεδία εφαρμογής καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ στις σημερινές ενεργειακές δομές. • Σύγχρονη ενεργειακή κατάσταση, προβλέψεις ενεργειακής ζήτησης και πολιτικοί στόχοι • Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ • Θεωρία στροβίλων • Υδροηλεκτρική παραγωγή, μικρής και μεγάλης κλίμακας - στρόβιλοι/πρακτικά ζητήματα • Αιολική ενέργεια – χερσαίες και παράκτιες/υπεράκτιες εγκαταστάσεις – ρευστομηχανική των ανεμογεννητριών, πρακτικά ζητήματα τοποθέτησης/ελέγχου/κατασκευής – αιολικό δυναμικό – βασικές αρχές και εφαρμογές • Ηλιακή ενέργεια – ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία – φωτοβολταϊκή τεχνολογία – θερμικά ηλιακά - βασικές αρχές και εφαρμογές • Βιομάζα – δυναμικό και εφαρμογές - βιοκαύσιμα και βιοαέριο • Γεωθερμία – βασικές αρχές και εφαρμογές • Κυματική ενέργεια – βασικές αρχές, εφαρμογές και προοπτικές • Παλιρροϊκά ρεύματα και παλιρροϊκά φράγματα – βασικές αρχές, εφαρμογές και προοπτικές
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K., Kavadias, K.A., Laboratory Applications of Soft Energy Resources, Stamoulis Editions, Athens, 2000; ISBN: 960-351-345-8. Kaldellis J.K., Spyropoulos, G., Kavadias, K.A., Computational Applications of Soft Energy Resources: Solar Energy-Solar Collectors-Photovoltaics, Stamoulis Editions, Athens, 2007; ISBN: 960-351-686-6.
3
1
1
Υ
ECON
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις οικονομικές αρχές και τις οικονομικές ωθούσες δυνάμεις που ισχύουν στον κλάδο της ενέργειας γενικότερα και τις ΑΠΕ ειδικότερα.
Περιγραφή:
Στο μάθημα ακολουθείται η προσέγγιση ότι διάφορα οικονομικά εργαλεία υποστηρίζουν την εξεύρεση λύσης στα σύγχρονα ενεργειακά προβλήματα. • Προσφορά - Ζήτηση - Θέματα Ενεργειακών Αγορών • Θεωρία της Επιλογής των Καταναλωτών • Κατανομή Πόρων • Πληθωρισμός, Επιτόκια, Δαπάνες και Φορολογία στις Ενεργειακές Επενδύσεις • Ο Οικονομικός Κύκλος και ο Ρόλος της Ενέργειας • Τα Οικονομικά της Εξόρυξης μη Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων • Περιβαλλοντικοί Φόροι • Εμπορία Ρύπων • Οικονομικά Κίνητρα της Αγοράς για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας • Μέθοδοι και Εργαλεία Οικονομικής Αποτίμησης Περιβαλλοντικών Αγαθών • Το Κόστος της Κλιματικής Αλλαγής • Ανάλυση Κόστους – Οφέλους σε Ενεργειακά Έργα • Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Stoft St. Power Systems Economics. Wiley, 2002.
4
1
2
Υ
B51GH
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη γνώση και την κατανόηση των αρχών και των διαδικασιών της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η δυνατότητα των φοιτητών να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και να μπορούν να προτείνουν μεθόδους για την αντιμετώπισή τους.
Περιγραφή:
Mε την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις για την εκπόνηση και την υποβολή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). • Οι Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων • Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης • Περιβαλλοντικές παράμετροι • Εργαλεία και μέθοδοι προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Checklists, Matrices, Quantitative analysis) • Ανάλυση και πρόβλεψη επιπτώσεων – ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης • Επιπτώσεις διαφόρων τύπων έργων – ατμόσφαιρα GHG / υδροφόρος ορίζοντας / θάλασσα / ηχορύπανση / αισθητική / αστικό περιβάλλον / στερεά απορρίμματα • Δομή και περιεχόμενα ΜΠΕ • Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – τεχνολογία αντιρύπανσης • Εναλλακτικές λύσεις – η μηδενική λύση • Η σχέση της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξη
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K., Chalvatzis K., Environment and Technological Development, Volume I, Stamoulis Editions, Athens, 2005; ISBN: 960-351-589-2 Kaldellis J.K., Kondili E., Environment and Technological Development, Volume II, Stamoulis Editions, Athens, 2005; ISBN: 960-351-601-5.
5
1
2
Υ
B81EZ
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να αναπτύξουν (μέσα από 3 εργασίες στο σπίτι) την ερευνητική τους πρόταση (≈ 5000 λέξεων) για το επερχόμενο ερευνητικό τους σχέδιο.
Περιγραφή:
Το μάθημα θα συνδυάσει τη γνώση τους στο θέμα και την επαγγελματική τους πείρα. Ο σχεδιασμός μιας μικρής κλίμακας ερευνητικής εργασίας απαιτεί κριτική αξιολόγηση του προσωπικού επαγγελματικού τομέα κάθε φοιτητή και γνώση των σχετικών αποδείξεων που έχουν δημοσιευθεί. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αναγνώριση μιας περιοχής που χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, η οποία θα ωφελούσε την επαγγελματική πρακτική των φοιτητών και τη μετάβασή τους στο διδακτορικό. Οι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα με επιτυχία, θα έχουν:  επιδείξει ικανότητα να διαμορφώνουν ερευνητικά ερωτήματα και να παρέχουν αιτιολόγηση;  αναπτύξει κριτική κατανόηση της ερευνητικής μεθοδολογίας και σχεδιάσει μια μελέτη που θα είναι εφικτή και χρησιμότητας για την επαγγελματική τους εξέλιξη  αναλύσει κριτικά το περιεχόμενο της επιλεγμένης τους περιοχής αντλώντας πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών  λάβει υπόψη τους με κριτικό πνεύμα ηθικά ζητήματα και τις συνέπειες για τη δική τους προτεινόμενη έρευνα. Θέματα που εξετάζονται: 01) Κριτήρια επιλογής ενός θέματος Έρευνας 02) Ορισμός του ερευνητικού προβλήματος 03) Χρήση βιβλιογραφίας για την έρευνα του προβλήματος 04) Ορισμός των έξι διαστάσεων του ερευνητικού προβλήματος: 05) Ανάπτυξη ερευνητικού ερωτήματος 06) Ερευνητική Ηθική 07) Συγγραφή του Κεφαλαίου 1, Εισαγωγή 08) Συγγραφή του Κεφαλαίου 2, Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 09) Συγγραφή του Κεφαλαίου 3, Μεθοδολογία 10) Συγγραφή του Κεφαλαίου 4, Αποτελέσματα 11) Συγγραφή του Κεφαλαίου 5, Συζήτηση Μέθοδος Αξιολόγησης: Ο φοιτητής θα πρέπει να προχωρήσει στην σύνταξη τριών Εργασιών, οι οποίες θα συνθέτουν το τελικό κείμενο και θα είναι η Ερευνητική Πρόταση (Research Proposal), κείμενο 25-35 σελίδων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Phil Skittides, John Hughes, Wolf Fruh, Specifications for the Preparation of Master’s Dissertations in Educational Studies, including General Theory on Research Methodology. Φ. Σκιττίδη, Π. Κοίλιαρη, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
1
2
ΕΥ
BUILD
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών των εννοιών που διέπουν τη χρήση/κατανάλωση ενέργειας κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτηρίων.
Περιγραφή:
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αρχικά στοχεύει σε μια εισαγωγή στους στόχους, τις αρχές και τις τεχνικές της ενεργειακής διαχείρισης στον κτιριακό τομέα. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η βαθιά αντίληψη του αντικειμένου από τους φοιτητές σε σημείο που να θεωρούνται ικανοί για την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής επιθεώρησης με παράθεση επιλεγμένων επεμβάσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης υπό το πρίσμα της οικονομικής αποτελεσματικότητας. • Εισαγωγή στη διαχείριση ενέργειας και στην ενεργειακή επιθεώρηση • Μετρήσεις και όργανα • Εκτίμηση ενεργειακής κατανάλωσης • Τεχνικές μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας • Συστήματα διαχείρισης • Μέθοδοι αξιολόγησης
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Moss, K.J. Energy Management in Buildings. Spon. 2005. Beggs, C. Energy: Management, Supply & Conservation. Butterworth-Heinemann. 2nd Edition, 2009.
1
2
ΕΥ
DMES
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των εφαρμογών διαχείρισης ζήτησης και αποθήκευσης ενέργειας, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα των ανωτέρω να υποστηρίξουν την αυξημένη διείσδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Περιγραφή:
Στα πλαίσια αυτά μελετώνται οι σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και οι εφαρμογές τους τόσο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής όσο και σε επίπεδο εφαρμογών θέρμανσης και ψύξης, ενώ εξετάζονται λεπτομερώς οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης ζήτησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. • Αποθήκευση ενέργειας: τεχνολογίες και αρχή λειτουργίας. Aντλησιοταμίευση, αποθήκευση ενέργειας με συμπιεσμένο αέρα, σφόνδυλοι, υπερπυκνωτές, αποθήκευση ενέργειας σε υπεραγώγιμα υλικά εντός μαγνητικού πεδίου, υδρογόνο-ηλεκτρόλυση-αποθήκευση και κυψέλες καυσίμου, τεχνολογίες συσσωρευτών • Αποθήκευση ενέργειας σε εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης • Συμπεριφορά/ κύρια χαρακτηριστικά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας - χρόνος απόκρισης και κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης, βαθμός απόδοσης και δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας • Τεχνικές διαχείρισης ζήτησης και επίδρασή τους στη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής • Διαχείριση ζήτησης / εξισορρόπηση παραγωγής και ζήτησης • Ο ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας στα μελλοντικά ηλεκτρικά συστήματα (από εφαρμογές κάτω του δευτερολέπτου σε εφαρμογές εποχιακής αποθήκευσης ενέργειας) • Συνδυασμένες μέθοδοι διαχείρισης ζήτησης και αποθήκευσης ενέργειας στην τελική κατανάλωση (κτιριακός τομέας, βιομηχανία, μεταφορές, κ.λπ.) • Συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης ζήτησης • Προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης ζήτησης
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Kaldellis J.K. (editor), Technology of Stand-Alone and Hybrid Wind Energy Production and Storage, Woodhead Publishing, 2010. Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ερευνητών.
1
2
ΕΥ
ELEC
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία των διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών δικτύων.
Περιγραφή:
Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται τα επιμέρους συστατικά ενός ολοκληρωμένου δικτύου που περιλαμβάνουν γεννήτριες, γραμμές μεταφοράς, μετασχηματιστές, κινητήρες και ηλεκτρονικά ισχύος. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση τις λειτουργίας ενός πλήρους συστήματος ηλεκτροπαραγωγής. • Ανάλυση Μονοφασικών και Τριφασικών Δικτύων Εναλλασσόμενου Ρεύματος • Μετασχηματιστές • Σύγχρονες Γεννήτριες και Πολυφασικοί Επαγωγικοί Κινητήρες • Γραμμές Μεταφοράς και Καλώδια • Μελέτη Ηλεκτρικών Συστημάτων και Ανάλυση ανά Μονάδα Ισχύος • Υπολογισμοί Σφάλματος Ισχύς και Ροής Ηλεκτρικού Φορτίου • Ο Ρόλος του Διαχειριστή του Συστήματος • Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος • Μετατροπείς Συχνότητας, Μετατροπείς-Ανορθωτές, Ρυθμιστές Φόρτισης
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις ΤΕΙ Πειραιά. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Hughes “Electrical and Electronic Technology”, 10th ed, 2008, published by Pearson Education Limited. Stephen J. Chapman “Electric Machinery and Power System Fundamentals”, 2001, published by McGraw-Hill Higher Education. Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ερευνητών.
7
2
1
Υ
OPT
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Στόχος του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές του τη γνώση και την εμπειρία της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ενεργειακών προβλημάτων και την αντίληψη ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία ενός συστήματος εξυπηρετούν το στόχο της βέλτιστης λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος στο οποίο ανήκουν.
Περιγραφή:
• Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση. Διάφορα πρακτικά παραδείγματα από βελτιστοποίηση σε προβλήματα μηχανικού. Η βελτιστοποίηση με χρήση παραδειγμάτων από την ενεργειακή βιομηχανία. • Η ανάγκη της μοντελοποίησης ενεργειακών συστημάτων. Τα συνήθη κριτήρια κι οι περιορισμοί ενός προβλήματος βελτιστοποίησης ενεργειακού συστήματος, διαμόρφωση και επίλυση του προβλήματος. • Τεχνικές και μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Γραμμική και μη γραμμική βελτιστοποίηση, πολυκριτηριακή αριστοποίηση. • Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός, Δυναμικός Προγραμματισμός. • Λογισμικό βελτιστοποίησης για τα ενεργειακά συστήματα. Καταλληλότητα και συγκριτική αξιολόγηση. Μελέτες περιπτώσεων. • Ενεργειακές εφοδιαστικές αλυσίδες, βασικές αρχές και παραδείγματα σύγχρονων ενεργειακών εφοδιαστικών αλυσίδων Ηλεκτρικής Ενέργειας και υγρών/αερίων καυσίμων. • Η βελτιστοποίηση για την επίλυση των προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων. • Υβριδικά ενεργειακά συστήματα. Ορισμός, χαρακτηριστικά, μοντελοποίηση. Ειδικά παραδείγματα υβριδικών ενεργειακών συστημάτων. • Βελτιστοποίηση ενεργειακού - οικονομικού προβλήματος. • Μελέτες Περίπτωσης και παραδείγματα από ενεργειακές επενδύσεις, παραγωγή ενέργειας, μεταφορές, βιομηχανική παραγωγή, αποδοτική ενεργειακή παραγωγή και μετατροπή.
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις ΤΕΙ Πειραιά. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Knopf, FC. Modeling, Analysis and Optimization of Process and Energy Systems. Wiley, 2012. Ravindran A., Ragsdell K. M., Reklaitis G.V. ‘Engineering Optimisation. Methods and Applications’, Wiley, 2nd Edition, 2006. Stanisław Sieniutycz and Jacek Jeżowski, Energy Optimisation in Process systems, Elsevier, ISBN: 978-0-08-045141-1, 2009. Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ερευνητών.
8
2
1
Υ
STRAT
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
150 ώρες
Στόχος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει γνώση και εμπειρία σχετικά με την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις μεταξύ της ενέργειας, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.
Περιγραφή:
Περιλαμβάνει τεχνολογικές προβλέψεις, ανάπτυξη και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου δραστηριοτήτων στο πεδίο της ενέργειας και της τεχνολογίας. Επίσης το μάθημα καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων, των ισχυρών σημείων και των κινδύνων, καθώς επίσης και θέματα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. • Τεχνολογικές Προβλέψεις • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι προβλέψεων. Ανάπτυξη και εφαρμογή στατιστικών μοντέλων. Ανάλυση συσχέτισης, αναλυτική μοντελοποίηση συστημάτων. • Η Μέθοδος των Δελφών. • Εργαλεία Στρατηγικής Ανάλυσης, Ανάλυση SWOT. • Παραδείγματα και εφαρμογές σύγχρονων ενεργειακών εφαρμογών και έργων. • Τεχνολογική καινοτομία. • Θέματα έρευνας - ανάπτυξης και καινοτομίας. Η χρηματοδότηση της έρευνας στα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Ευρώπη. • Ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. • Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβατικών και σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών και της ενεργειακής πολιτικής. • Η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία εταιρείας παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και έργων.
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις HW. Συνοδευόμενες με διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής, Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ερευνητών.
9
2
2
Υ
B51MP
Φόρτος εργασίας φοιτητή:
600 ώρες
Στόχος:
Μία ατομική ερευνητική εργασία σχετικά με ένα ενεργειακό θέμα.
Περιγραφή:
Μία ατομική ερευνητική εργασία μεσαίου μεγέθους σχετικά με ένα ενεργειακό θέμα, υπό την εποπτεία ενός κατάλληλου επιλεγμένου ακαδημαϊκού, με έναν πιθανό δεύτερο επόπτη ή σύμβουλο από τον τομέα της βιομηχανίας. • Βιβλιογραφική Ανάλυση • Ορισμός του Ερευνητικού Προβλήματος • Προτεινόμενη Λύση • Μεθοδολογία Επίλυσης • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων • Σχολιασμός-Κριτική των Αποτελεσμάτων • Συμπεράσματα-Προτάσεις • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας
Εκπαιδευτικό υλικό:
Διδακτικές σημειώσεις HW-ΤΕΙ Πειραιά.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών φοιτητών στο HW και στο ΤΕΙ Πειραιά
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΕΥ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας και ενημερωθείτε για νέα, ανακοινώσεις, σεμινάρια κ.α.